Szkolenie dla Kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie przygotowuje kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych. W naszym Ośrodku można przejść pełny proces specjalistycznego szkolenia i kwalifikacji psychologicznej uzyskując uprawnienia do prowadzenia różnego rodzaju form rodzinnej opieki zastępczej. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie szkoli kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o program „Rodzina”.

Program szkoleniowy „RODZINA” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej został opracowany przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie w 2013 roku przy współpracy z trenerami Programu Szkoleniowego „Rodzina”. Program został zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7.11.2018 roku.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie posiada licencję na korzystanie z ww. programu – umowa licencyjna nr 17/2018 z dnia 17.12.2018 roku podpisana ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej jest programem edukacyjnym mającym na celu wszechstronne przygotowanie kandydatów do prawidłowego pełnienia roli rodzica zastępczego, a tym samym stworzenie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej możliwości wzrastania we właściwym, stabilnym środowisku rodzinnym.

Szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej odbywają się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a i przeprowadzane są przez 2 trenerów mających stosowne uprawnienia.

Czas trwania szkolenia:

 • szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 62 godziny dydaktyczne, w tym 10 godzin dydaktycznych z zakresu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Lubińskiego
 • sszkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dodatkowo 18 godzin dydaktycznych.

Metody szkoleniowe:

 • mini wykłady,
 • warsztaty,
 • ćwiczenia w formie treningów umiejętności,
 • prezentacje filmowe,
 • dyskusje,
 • analizy przypadków.

Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o kontakt telefoniczny, bądź osobisty w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a (II piętro), tel. 76 745-34-07 lub 76 745 34 08.

————————————————————–

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ I PROWADZENIA RODZINNEGO DOMU DZIECKA ORAZ DO SZKOLENIA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH GOTOWOŚĆ DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH TYPU RODZINNEGO

I. Postanowienia ogólne

 1. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie pełni rolę Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Lubińskim.
 2. Nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub osób zgłaszających gotowość do udziału w szkoleniu dla kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, zwanych w dalszej treści kandydatami lub kandydatami do sprawowania pieczy zastępczej, prowadzi Zespół ds. kwalifikowania kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, zwany w dalszej treści Zespołem.
 3. Procedurę kwalifikowania kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej prowadzą pracownicy Zespołu.
 4. Szkolenia kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej organizowane są przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej lub prowadzone przez ośrodek adopcyjny.

II. Kwalifikowanie kandydatów do szkolenia

1. Zgłoszenie kandydatów

Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej i o prowadzenie rodzinnego domu dziecka oraz osoby zgłaszające gotowość do udziału w szkoleniu dla kandydatów na dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego zgłaszają się do pracowników Zespołu telefonicznie, drogą mailową lub osobiście w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie, w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej i szkolenia. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej proponuje rozmowę wstępną.

2. Rozmowa wstępna – spotkanie informacyjne

Rozmowę wstępną przeprowadzają pracownicy Zespołu, realizujący zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W czasie rozmowy wstępnej pracownicy udzielają informacji dotyczących przebiegu procesu kwalifikowania kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, wymaganych dokumentów
i oświadczeń, a także warunków stawianych kandydatom, specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, wypełniania funkcji rodzica zastępczego oraz dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się w siedzibie Ośrodka w terminie ustalonym z kandydatem bądź kandydatami. Ponadto podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracownicy Zespołu zgodnie z art. 38d ust. 4
i art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gromadzą dane osobowe kandydata bądź kandydatów. Kandydat bądź kandydaci otrzymują do wypełnienia komplet dokumentów, tj. Karta Kandydatów do Sprawowania Pieczy Zastępczej – część I (Załącznik Nr 1) oraz oświadczenia, o których mowa w punkcie 3 niniejszej procedury.

3. Złożenie wymaganych dokumentów – art. 42 ust. 1 – ocena rękojmi

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kandydat bądź kandydaci zobowiązani są do złożenia w Powiatowym Ośrodku Pieczy Zastępczej w Lubinie następujących dokumentów:

 1. pisemny wniosek o wszczęcie procedury kwalifikowania kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Załącznik Nr 3),
 2. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z procedurą kwalifikowania kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej i pisemne wyrażenie zgody na jej przeprowadzenie (Załącznik Nr 4),
 3. pisemny wniosek o skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą, do prowadzenia rodzinnego domu lub osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego (Załącznik Nr 5),
 4. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych (Załącznik Nr 6),
 5. pisemne wyrażenie zgody na udział w badaniach psychologicznych (Załącznik Nr 7),
 6. w przypadku małżeństw – kserokopia skróconego odpisu aktu małżeństwa,
 7. pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie była mu ograniczona ani zawieszona (Załącznik Nr 8),
 8. pisemne oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego (Załącznik Nr 9),
 9. pisemne oświadczenie, że kandydat nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych (Załącznik Nr 10),
 10. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 11. pisemne oświadczenie w zakresie leczenia odwykowego (Załącznik Nr 11),
 12. zaświadczenie o niekaralności,
 13. kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do zajmowanego lokalu mieszkalnego bądź pisemne oświadczenie o miejscu, w którym kandydat zamierza pełnić funkcję rodziny zastępczej lub prowadzić rodzinny dom dziecka,

Ponadto:

 1. w przypadku kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej bądź o prowadzenie rodzinnego domu dziecka – zaświadczenie o zatrudnieniu oraz o dochodach brutto
  i netto za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (informacja dotycząca miejsca pracy, rodzaju umowy, długości umowy w przypadku umowy na czas określony, wysokości dochodu / przychodu brutto i netto),
 2. w przypadku kandydatów ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej bądź o prowadzenie rodzinnego domu dziecka prowadzących własną działalność gospodarczą – wypis
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz zaświadczenie
  o przychodach i dochodach za rok poprzedni,
 3. w przypadku osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego – kserokopię dokumentacji potwierdzającej posiadane wykształcenie (min. średnie).
 1. Pozyskanie przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej informacji dotyczących kandydata bądź kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Po złożeniu przez kandydata bądź kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej niezbędnych dokumentów, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, celem dokonania oceny rękojmi, występuje do:

 1. policji, celem uzyskania informacji o funkcjonowaniu kandydata bądź kandydatów
  i podejmowanych działaniach interwencyjnych w miejscu ich zamieszkania lub z ich udziałem,
 2. ośrodka pomocy społecznej celem uzyskania informacji o funkcjonowaniu kandydata bądź kandydatów w środowisku lokalnym czy kandydat bądź kandydaci są objęci wsparciem asystenta rodziny oraz czy korzystają ze wsparcia finansowego i/lub rzeczowego,
 3. rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym.

W przypadku wystąpienia wątpliwości w zakresie rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej, Organizator zastrzega sobie prawo do pozyskania dodatkowych informacji z niżej wymienionych jednostek:

 1. placówki oświatowe,
 2. spółdzielnie bądź wspólnoty mieszkaniowe,
 3. zakłady pracy,
 4. inne.
 1. Wizyta w środowisku – ocena warunków bytowych oraz predyspozycji wychowawczych i opiekuńczych kandydata bądź kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

Po złożeniu wymaganych dokumentów, pracownicy Zespołu uzgadniają z kandydatem bądź kandydatami termin wizyty i udają się do ich miejsca zamieszkania w celu bliższego poznania i ustalenia warunków materialnych, bytowych i mieszkaniowych. W przypadku kandydata bądź kandydatów oświadczających, że zamierzają pełnić powyższe funkcje poza miejscem swojego zamieszkania oraz po wskazaniu przez kandydata bądź kandydatów docelowego miejsca sprawowania pieczy zastępczej odbędzie się druga wizyta pracowników Zespołu pod wskazanym adresem. Pracownicy Zespołu szczególnie zwracają uwagę na warunki, jakie kandydat bądź kandydaci są w stanie zapewnić dziecku bądź dzieciom. Każde dziecko powinno mieć zapewnioną własną przestrzeń, własne miejsce do snu
i wypoczynku, miejsce do nauki i odrabiania lekcji oraz szafki do przechowywania odzieży i rzeczy osobistych. Podczas wizyty w miejscu zamieszkania kandydata bądź kandydatów pracownicy oceniają także motywacje kandydata bądź kandydatów do podjęcia decyzji o sprawowaniu pieczy zastępczej, doświadczenie w opiece i wychowaniu dzieci, predyspozycje wychowawcze i opiekuńcze kandydata bądź kandydatów oraz ich oczekiwania związane z dziećmi. Pracownicy zwracają szczególną uwagę na relacje łączące poszczególnych członków rodziny oraz na cechy osobowościowe u kandydata bądź kandydatów, takie jak: empatia, wrażliwość, cierpliwość, umiejętność radzenia sobie z problemami wychowawczymi. Z wizyty w domu kandydata bądź kandydatów pracownicy Zespołu sporządzają Kartę Kandydatów do Sprawowania Pieczy Zastępczej – część II (Załącznik Nr 2), którą przedstawiają podczas posiedzenia Zespołu. W przypadku, gdy kandydaci pozostają w związku małżeńskim w trakcie wizyty wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku gdy kandydat bądź kandydaci posiadają własne dzieci, w trakcie wizyty wymagana jest ich obecność z uwagi na konieczność zaobserwowania relacji łączących rodziców z dziećmi.

 1. Badanie psychologiczne – ocena posiadanych predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej

Psycholog zatrudniony przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadza z kandydatami badania psychologiczne, które pozwolą określić motywacje i predyspozycje psychiczne i osobowościowe kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, do prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. Po badaniu psycholog sporządza opinię, którą przedstawia podczas posiedzenia Zespołu. W uzasadnionych przypadkach psycholog może udać się na wizytę do domu kandydata bądź kandydatów.

III. Analiza zebranej dokumentacji i skierowanie na szkolenie – zgodnie z zapisami art. 43

 1. Po zebraniu wymaganych dokumentów Zespół dokonuje analizy zebranej dokumentacji i na jej podstawie Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeprowadza wstępną kwalifikację do sprawowania pieczy zastępczej. Pozytywna wstępna kwalifikacja jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej przeprowadzenia. Po przeprowadzeniu wstępnej kwalifikacji, Organizator sporządza dokument potwierdzający jej przeprowadzenie, który zawiera w szczególności datę przeprowadzenia oraz wskazanie, czy jest pozytywna czy negatywna. Dokument potwierdzający przeprowadzenie wstępnej kwalifikacji jest wydawany pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej. W przypadku gdy wstępna kwalifikacja jest negatywna Organizator szczegółowo uzasadnia przyczyny i wskazuje obszary wymagające poprawy, z jednoczesnym pouczeniem strony o przysługującym prawie wniesienia do sądu administracyjnego skargi.
 2. Ze spotkania zespołu kwalifikacyjnego sporządzany jest protokół, który zawiera stanowisko Zespołu dotyczące zakwalifikowania lub niezakwalifikowania kandydata bądź kandydatów do szkolenia.
 3. Po wydaniu dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnej wstępnej kwalifikacji i na wniosek kandydata bądź kandydatów Organizator kieruje ich na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego. W przypadku małżeństw konieczne jest uczestnictwo
  w szkoleniu obojga małżonków (nie dotyczy kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego).
 4. Po dokonaniu pozytywnej wstępnej kwalifikacji kandydata bądź kandydatów Organizator zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

IV. Szkolenie kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

 1. Szkolenie kandydatów organizowane jest przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w oparciu
  o program „Rodzina” (zajęcia grupowe, warsztaty, spotkania z trenerami) zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie organizuje dla kandydatów szkolenie określając liczbę godzin i zakres programowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
 3. Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie organizuje dla kandydatów praktyki z zakresu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą w formie praktyki w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej. Organizator zaleca, aby kandydaci odbyli praktykę w formie pieczy zastępczej, jaką zadeklarowali w swoim wniosku, celem poznania specyfiki funkcjonowania danej formy pieczy zastępczej.
 4. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie, po ukończeniu szkolenia, wydaje świadectwo jego ukończenia.
 5. Osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej z innych ośrodków winny przedłożyć oryginał tego dokumentu Organizatorowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

V. Kwalifikacja kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

 1. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie, na wniosek kandydata bądź kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, zgodnie z art. 45 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględniając świadectwo ukończenia szkolenia wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia oraz spełniania warunków,
  o których mowa w art. 42 ust. 1-3. ww. ustawy.
 2. W przypadku gdy kandydat do sprawowania pieczy zastępczej przestaną spełniać ww. warunki, Organizator stwierdza nieaktualność wydanego zaświadczenia kwalifikacyjnego i wykreśla kandydata
  z przedmiotowego rejestru oraz zawiadamia go pisemnie w formie papierowej lub elektronicznej wraz
  z uzasadnieniem oraz pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia do sądu administracyjnego skargi.
 3. W przypadku odmowy wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego, odmowa ta jest wydawana pisemnie (papierowo lub elektronicznie) ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyn odmowy i ewentualnym wskazaniem obszarów wymagających poprawy wraz z pouczeniem o przysługującym prawie do wniesienia do sądu administracyjnego skargi.
 4. Kandydaci zakwalifikowani do sprawowania pieczy zastępczej są zobowiązani do przedstawiania Organizatorowi co 2 lata zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia oraz opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do sprawowania pieczy zastępczej.

VI. Przyjęcie dziecka

 1. Dane kandydata bądź kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka umieszczane są w rejestrze prowadzonym przez Organizatora zgodnie z art. 38d ust. 4 ustawy. Przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej Organizator uaktualnia dane dotyczące kandydata bądź kandydatów.
 2. Umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu oraz po uprzednim wyrażeniu zgody przez kandydata bądź kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.
 3. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej zobowiązany jest do przygotowania rodziny zastępczej
  i prowadzących rodzinny domy dziecka na przyjęcie dziecka poprzez udzielenie szczegółowych informacji o dziecku oraz przekazanie posiadanej dokumentacji dziecka (akt urodzenia dziecka, dokumentację medyczną, szkolną, informację o sytuacji prawnej dziecka i inne).
 4. Osoby posiadające wstępną kwalifikację do sprawowania pieczy zastępczej i kandydaci zakwalifikowani do sprawowania pieczy zastępczej są zobowiązane do informowania Organizatora o każdej zmianie danych.