Szkolenie dla Kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie przygotowuje kandydatów do pełnienia roli opiekunów zastępczych. W naszym Ośrodku można przejść pełny proces specjalistycznego szkolenia i kwalifikacji psychologicznej uzyskując uprawnienia do prowadzenia różnego rodzaju form rodzinnej opieki zastępczej. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie szkoli kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej w oparciu o program „Rodzina”.

Program szkoleniowy „RODZINA” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej został opracowany przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie w 2013 roku przy współpracy z trenerami Programu Szkoleniowego „Rodzina”. Program został zatwierdzony decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr 14/2018/RZ z dnia 7.11.2018 roku.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie posiada licencję na korzystanie z ww. programu – umowa licencyjna nr 17/2018 z dnia 17.12.2018 roku podpisana ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

Program Szkoleniowy „Rodzina” dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej jest programem edukacyjnym mającym na celu wszechstronne przygotowanie kandydatów do prawidłowego pełnienia roli rodzica zastępczego, a tym samym stworzenie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej możliwości wzrastania we właściwym, stabilnym środowisku rodzinnym.

Szkolenia dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej odbywają się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a i przeprowadzane są przez 2 trenerów mających stosowne uprawnienia.

Czas trwania szkolenia:

  • szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – 62 godziny dydaktyczne, w tym 10 godzin dydaktycznych z zakresu zapoznania się z doświadczeniami wychowawczymi rodzin, które sprawują pieczę zastępczą w formie praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Lubińskiego
  • sszkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka i kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – dodatkowo 18 godzin dydaktycznych.

Metody szkoleniowe:

  • mini wykłady,
  • warsztaty,
  • ćwiczenia w formie treningów umiejętności,
  • prezentacje filmowe,
  • dyskusje,
  • analizy przypadków.

Szkolenie jest prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników.

Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym.

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowującym do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o kontakt telefoniczny, bądź osobisty w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a (II piętro), tel. 76 745-34-07 lub 76 745 34 08.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *