RODO

Polityka prywatności

Serwis wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka). Są to dane tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę na urządzeniu użytkownika. Serwis www Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie ma dostęp do tych danych oraz wykorzystuje je do obsługi udogodnień zalogowanych użytkowników. Korzystanie z serwisu popz.powiat-lubin.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w swojej przeglądarce.

Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie z siedzibą: Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin, tel. 76 745 34 07/08, adres e-mail: popz@powiat-lubin.pl (dalej zwany Administrator).
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Elżbieta Kulon, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6a, 59-300 Lubin, tel. 76 745 34 07/08, adres e-mail: iod@popz.powiat-lubin.pl
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie:
  1. obowiązujących przepisów prawa,
  2. zawartych umów,
  3. wcześniej udzielonej zgody.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celach:
  1. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  2. realizacji zawartych umów,
  3. określonych w treści wcześniej udzielonej zgody.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wyłącznie w oparciu o te przepisy.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii tych danych),
  2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. prawo do przenoszenia danych osobowych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (z zastrzeżeniem zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji, o której mowa w przepisach ustaw szczególnych).
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi gromadzonych w dokumentacji wymaganej do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na mocy umowy jest obowiązkowe.
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi gromadzonych w dokumentacji na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą ma charakter dobrowolny.
 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane