RODZINNA PIECZA ZASTĘPCZA

Zadaniem Rodzinnej Pieczy Zastępczej jest zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, w przypadku niemożności sprawowania tejże opieki przez rodziców biologicznych, w szczególności:

 • traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnienie kształcenia, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych dziecka,
 • zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd ostanowi inaczej.

Na terenie Powiatu Lubińskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ogółem w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 231 wychowanków, w tym w :

 • rodzinach zastępczych spokrewnionych – 150,
 • rodzinach zastępczych niezawodowych – 42,
 • rodzinach zastępczych zawodowych – 8,
 • rodzinnych domach dziecka – 31.

RODZINA SPOKREWNIONA – tworzą ją dziadkowie, pradziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo.

RODZINA NIEZAWODOWA – tworzą ją osoby niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi).

RODZINA ZAWODOWA – sprawuje opiekę nad dziećmi umieszczonymi na pobyt długoterminowy lub w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego: na pobyt okresowy.

RODZINA ZAWODOWA SPECJALISTYCZNA – obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie oraz posiadające orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także małoletnie matki z dziećmi.