Instytucjonalna Piecza Zastępcza

Instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 1. placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 2. regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej;
 3. interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Typy placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 1. socjalizacyjna;
 2. interwencyjna;
 3. specjalistyczno-terapeutyczna;
 4. rodzinna.

Zadania placówek opiekuńczo-wychowawczych:

 • zapewnianie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajanie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych; 
 • realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku; 
 • umożliwianie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; 
 • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny; 
 • zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; 
 • obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi; 
 • zapewnianie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. 

Na terenie Powiatu Lubińskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, tj.:

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Bajka”
ul. Miedziana 29/2, 59-300 Lubin

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przystań”
Składowice 6, 59-300 Lubin

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego „Przyszłość”
ul. gen. J.Bema 20, 59-307 Raszówka

Powyższe placówki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewniają opiekę dzieciom w różnym wieku, w tym dorastającym oraz usamodzielniającym się, a także umożliwiają wspólne wychowywanie się licznemu rodzeństwu. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego może przebywać nie więcej niż 8 wychowanków, jednak w przypadku konieczności zapewnienia opieki rodzeństwu dopuszczalne jest umieszczenie w placówce łącznie 10 wychowanków.