O nas

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie od dnia 1 marca 2018 r. realizuje w Powiecie Lubińskim zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, z późn. zm.) https://lexlege.pl/ustawa-o-wspieraniu-rodziny-i-systemie-pieczy-zastepczej/ spójne z „Powiatowym programem rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023” (957 KB, PDF), w szczególności:

 • zapewnia dzieciom pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców naturalnych pobytu w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 • realizuje zadania związane z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych w powiecie lubińskim w zakresie wspierania i systemu pieczy zastępczej,
 • opracowuje i realizuje 3-letni powiatowy program dotyczący rozwoju pieczy zastępczej, zawierający między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
 • tworzy warunki do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
 • prowadzi rachunkowość oraz sprawy finansowo – księgowe placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • opracowuje założenia do projektu planu finansowego placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
 • prowadzi sprawy kadrowe placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Czym jest Piecza Zastępcza?

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z form pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziny naturalnej. Osoby, które podejmują się trudu wychowania dziecka potrzebującego wsparcia, stają przed wielką życiową misją pomocy drugiemu człowiekowi.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całkowitej opieki, dbanie o jego właściwy rozwój fizyczny i intelektualny, wspieranie w codziennych zmaganiach z trudnościami, dbanie o jego zdrowie. Rodzina zastępcza powinna kierować się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, szczególnie do podtrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi i rodzeństwem oraz z innymi osobami bliskimi.

Piecza zastępcza ma na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, w szczególności:

 1. Pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
 2. Przygotowanie dziecka do:
  • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
  • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
  • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
 3. Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej instytucjonalnej.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej należy w szczególności:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;
7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.