Waloryzacja świadczeń od 1 czerwca 2023 r.

Warszawa, dnia 29 marca 2023 r.
Poz. 296

OBWIESZCZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 27 marca 2023 r.

w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka
oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej


Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 403 i 535), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2023 r.
wysokość kwoty, o której mowa w:


1) art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy – wynosi nie mniej niż (889 zł) zmiana – 899 zł:
2) art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 1361 zł;
3) art. 81 ust. 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 274 zł;
4) art. 81 ust. 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 274 zł;
5) art. 146 ust. 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 681 zł;
6) art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 4486 zł;
7) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – wynosi nie mniej niż 8968 zł;
8) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – wynosi nie mniej niż 4486 zł;
9) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – wynosi nie mniej niż 2244 zł;
10) art. 150 ust. 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 2039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 4077 zł.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg