Zmiany przepisów dotyczących terminów ważności orzeczeń o niepełnosprawności i kart parkingowych !!!

Z dniem 6 sierpnia 2023 roku przestanie obowiązywać artykuł 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) dotyczący m. in. przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności i kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami i placówek.

W jego miejsce ustawodawca wprowadził przepisy ( art. 23 – 24 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852), na mocy których:

ℹ️ orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego okres ważności:

❗️ upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

❗️ upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

❗️ upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. – zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r.

– jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okresy wskazane powyżej, na te same okresy zachowują ważność karty parkingowe wydane osobom z niepełnosprawnościami, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe wydane placówkom, których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h obowiązującego do dnia 5 sierpnia 2023 r., zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.

https://www.powiat-lubin.pl/…/zmiany-przepisow…/