SZKOLENIE

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, na prowadzącego rodzinny dom dziecka oraz na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej TRWA !!!

Szkolenie prowadzą trenerzy programu „Rodzina”. Program Szkoleniowy „Rodzina” jest programem edukacyjnym mającym na celu wszechstronne przygotowanie kandydatów do prawidłowego pełnienia roli rodzica zastępczego, a tym samym stworzenie dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej możliwości wzrastania we właściwym, stabilnym środowisku rodzinnym.

Zajęcia prowadzone są różnorodnymi metodami: mini wykładów, warsztatów, a także metodą uczenia się przez doświadczenie – w formie treningu umiejętności. Osoby, które ukończą szkolenie na podstawie obecności na zajęciach otrzymają stosowne zaświadczenie o jego ukończeniu, które nie jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji.

Szkolenie odbywa się w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie.

ℹ️

Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A, tel. 76 745 34 07/08.

Zapraszamy? !