Świadczenia dla rodzin zastępczych

Od 1 czerwca 2022 r. wzrosły świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka i osobie usamodzielnianej

Art.ŚWIADCZENIEKWOTA
art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej
nie mniej niż 785 zł miesięcznie
art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy
Świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej i rodzinnym domu dziecka

nie mniej niż 1189 zł miesięcznie
art. 81 ust. 1 ustawy
dodatek do świadczenia na dziecko legitymujące się orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

nie mniej niż 239 zł miesięcznie
art. 81 ust. 2 ustawy
dodatek dla rodziny zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
nie mniej niż 239 zł miesięcznie
art. 146 ust. 2 ustawy
pomoc na kontynuowanie nauki dla osoby usamodzielnianej
nie mniej niż 595 zł miesięcznie
art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawyWysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną
nie mniej niż 3921 zł miesięcznie
art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawyWysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat
nie mniej niż 7839 zł miesięcznie
art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawyWysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 2 lat
nie mniej niż 3921 zł miesięcznie
art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy
Wysokość pomocy na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną: jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku
nie mniej niż 1961 zł miesięcznie
art. 150 ust. 1 ustawy
Pomoc na zagospodarowanie
nie mniej niż 1782 zł miesięcznie
art. 150 ust. 1 ustawyPomoc na zagospodarowanie w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

nie mniej niż 3563 zł miesięcznie

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 447)
  • Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2022 r., poz. 292);

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111490887/U/D20110887Lj.pdf