Superwizja

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej bezpośrednio wspierając rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, pełnią kluczową rolę w powiatowych systemach pieczy zastępczej zapewniających czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.

Oprócz pomocy i wskazówek dążą do zapewnienia rodzinom wsparcia w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z opieką i wychowaniem dzieci. W trakcie wykonywania zadań służbowych narażeni są na stres wywołany m. in. :- odpowiedzialnością za sytuację dzieci i prawidłowe wypełnienie zadań przez rodziny zastępcze;- pojawiającymi się konfliktami pomiędzy rodzinami zastępczymi, a biologicznymi oraz sytuacjami kryzysowymi w rodzinach zastępczych.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo do korzystania z poradnictwa zawodowego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie jego kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego, ma prawo do skorzystania z superwizji. W ostatni piątek nasi koordynatorzy skorzystali z tego rodzaju wsparcia. Tematem SUPERWIZJI było: „elementy komunikacji wspomagającej budowanie i stawianie granic”. Superwizję do rozwiązywania problemów koordynatorów wynikających ze specyfiki ich pracy prowadziła Pani Aneta Rams specjalista z Legnickie Centrum Rodziny.

Kolejne szkolenia już wkrótce.