Przemoc w rodzinie

W ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży 🎗 Funkcjonariuszki z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie przeprowadziły pogadankę profilaktyczną z rodzicami zastępczymi na temat przemocy w rodzinie.

Podczas pogadanki wyświetlono prezentację tematyczną, po czym podjęto dyskusję na temat przemocy.

🔶PRZEMOC W RODZINIE👇

👉Przemoc w rodzinie łączy się głęboką, rodzinną relacją między sprawcą a ofiarą;

👉Jest ona różnie nazywana: maltretowanie, nadużycie, złe traktowanie dzieci, krzywdzenie, zaniedbywanie;

👉W większości prób zdefiniowania przemocy rodzinnej podkreśla się: intencje działania (przemoc jest czynnością zamierzoną, ma na celu podporządkowanie sobie bliskich); intensywność (wiąże się z fizycznym i psychicznym przymusem, z działaniem wbrew woli ofiary, z naruszaniem jej praw i dóbr); szkodliwe skutki (doświadczenie bólu i cierpienia fizycznego oraz psychicznegoo wymiarze bezpośrednim lub odroczonym);

👉Samo krzywdzenie dzieci wiąże się ze stosowaniem wobec nich kar cielesnych, zadawaniem cierpień psychicznych oraz innymi formami poniżania dzieci, do których dla przykładu można zaliczyć niewywiązywanie się z opieki nad dzieckiem, pociągające za sobą daleko idące konsekwencje, mające negatywny wpływ na stan zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka;

👉Przemoc, zwłaszcza wczesna i długotrwała, okalecza dzieci w sposób, który może nie pozostawiać widocznych, długo gojących się ran, jednak niepostrzeżenie pozostawia ukryte ślady, które oddziałują na rozwijające się dziecko;

👉Przemoc zakłóca rozwój dziecka w zakresie funkcjonalnym, czyli od myślenia i czucia po zachowania i odnoszenie się do innych;

👉Przemoc mająca za cel krzywdzenie dzieci może przybierać różnorakie formy, które są lub mogą być niszczące dla psychofizycznego rozwoju małoletniego;

👉Przemoc wobec dzieci występuje w każdym środowisku, nie jest związana ze statusem materialnym czy społecznym rodziny;

👉Przyczyny przemocy wobec dzieci są różnorakie.

Kampania 19 dnihttps://www.repozytorium.uni.wroc.pl/…/15_Helios_J…

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby i w budynku