Kampania „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” 2021 r.

19 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci. Organizatorem kampanii w skali światowej jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja zajmująca się prawami dzieci i kobiet, natomiast w Polsce akcję prowadzi Fundacja po DRUGIE. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka opatrzona napisem „YES to prevention of child abuse!” („Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”).

Akcja przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży, skierowana jest nie tylko do najmłodszych. Jej celem jest uświadamianie problemu przemocy, ale też edukacja w zakresie niesienia pomocy potrzebującym.

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie jako partner Fundacji PO DRUGIE przez 19 dni listopada prowadził różnorodne działania, mające na celu uwrażliwienie rodziców zastępczych oraz wychowanków pieczy zastępczej na krzywdę drugiego człowieka, a tym samym zaniechanie stosowania przez nich agresji i przemocy. Na korytarzu tut. ośrodka umieszczono logo kampanii, foldery i broszury, uwzględniające realizowaną tematykę. W ramach kampanii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą zorganizowane zostało przez Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej we współpracy z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie szkolenie w zakresie zjawiska przemocy domowej oraz rozpoznawania symptomów traumy dla dzieci. Jednocześnie zarówno dla wychowanków pieczy zastępczej jak i rodziców zastępczych w siedzibie tut. Ośrodka zostało zorganizowane przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Lubinie szkolenie pt. „Przemoc w rodzinie”. Wychowankowie pieczy zastępczej mieli możliwość wykazać się swoim talentem artystycznym, biorąc udział w Konkursie plastycznym pt. „ZATRZYMAJ PRZEMOC”. Zgłoszone prace były zaprezentowane w formie wystawy w siedzibie Powiatowego Ośrodka Pieczy Zastępczej w Lubinie, a autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

W dalszej kolejności koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania kampanii przeprowadzali z podopiecznymi pogadanki, podczas których przekazywali podstawową wiedzę o zjawisku przemocy, jej formach i przejawach, a także sposobach reagowania na nią oraz zwalczania jej.

W kampanię włączyło się również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie. Jednym z ich działań, na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, była uruchomiona „Strefa specjalistycznego poradnictwa i wsparcia – Razem przeciwko przemocy”, w których mieszkańcy Powiatu Lubińskiego mieli możliwość skorzystania.

Mamy nadzieję, że dzięki tak różnorodnym działaniom, część ważnych wskazówek i informacji pozostanie w pamięci, skłoni do refleksji nad dotychczasowym zachowaniem, nabyte umiejętności, ułatwią rozwiązywanie konfliktów, a rdzenie sobie z przemocą będzie łatwiejsze. Podejmując powyższe działania chcemy szerzyć ideę Kampanii wśród naszych podopiecznych oraz rodziców zastępczych, a także edukować i uświadamiać ich w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz uwrażliwiać na krzywdę innych osób.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie wyraża wdzięczność za wszelką pomoc i wsparcie wszystkim zaangażowanym.