Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie, mający swoją siedzibę w Lubinie (59-300) przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a.
 2. W Powiatowym Ośrodku Pieczy Zastępczej w Lubinie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się:

adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie;

telefonicznie: 76 745 34 07;

adres e-mail: iod@popz.powiat-lubin.pl

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia sprawy będącej wymogiem ustawowym Administratora danych.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez pracowników POPZ w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 2. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie prawa oraz określone w przepisach ustaw szczególnych,
 3. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
 5. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do Państwa danych osobowych a także ich sprostowania, jeżeli są nieprawdziwe lub nieaktualne.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa,
  a w szczególnych przypadkach – na podstawie zgody udzielonej przez Państwo albo w związku z wykonywaniem umowy, której jesteście Państwo stroną.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w oparciu o te przepisy.
 8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych mający swoją siedzibę w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.