O nas

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie od dnia 1 marca 2018 r. realizuje w Powiecie Lubińskim zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz.998 z późn. zm.), spójne z „Powiatowym programem rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018 – 2020”, w szczególności:

  • zapewnia dzieciom pozbawionym opieki i wychowania przez rodziców naturalnych pobytu w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
  • realizuje zadań związanych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych w powiecie lubińskim w zakresie wspierania i systemu pieczy zastępczej,
  • opracowuje i realizuje 3-letnie powiatowe programy dotyczące rozwoju pieczy zastępczej, zawierające między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych,
  • tworzy warunki do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
  • prowadzi rachunkowości oraz sprawy finansowo – księgowych placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
  • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
  • opracowuje założenia do projektu planu finansowego placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego,
  • prowadzi sprawy kadrowe placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

Ponadto Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie oferuje różne formy wsparcia zarówno dla wychowanków pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, ale również dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

W siedzibie tutejszego Ośrodka istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego:

Poradnictwo psychologicznew każdy poniedziałek w godzinach: od 12:00 do 16:00,
w każdą środę w godzinach: od 12:00 do 16:00,
w każdy czwartek w godzinach: od 8:00 do 16:00,
Poradnictwo prawnew każdą środę w godzinach: od 8:00 do 9:00,

Jednocześnie Organizator informuje, iż prowadzi zajęcia, których celem jest zintegrowanie środowiska rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz wzajemne wspieranie się osób pełniących funkcję rodzinnej pieczy zastępczej m. in. poprzez kontakt z innymi rodzinami, poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad dzieckiem. Zajęcia organizowane są w formie grup wsparcia i odbywają się w siedzibie Ośrodka: 

„Grupa wsparcia dla rodzin pełniących funkcję rodziny zastępczej”ostatni poniedziałek miesiąca
w godzinach: od 12:00 do 13:00
„Grupa wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej” pierwszy poniedziałek miesiąca
w godzinach: od 12:00 do 13:00
Czym jest Piecza Zastępcza?

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z form pomocy dziecku pozbawionemu opieki rodziny naturalnej. Osoby, które podejmują się trudu wychowania dziecka potrzebującego wsparcia, stają przed wielką życiową misją pomocy drugiemu człowiekowi.

Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie dziecku całkowitej opieki, dbanie o jego właściwy rozwój fizyczny i intelektualny, wspieranie w codziennych zmaganiach z trudnościami, dbanie o jego zdrowie. Rodzina zastępcza powinna kierować się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw, szczególnie do podtrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi i rodzeństwem oraz z innymi osobami bliskimi.

Piecza zastępcza ma na celu zapewnienie czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców biologicznych, w szczególności:

  1. pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka, a w przypadku braku możliwości przysposobienia dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym;
  2. przygotowanie dziecka do:
   • godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,
   • pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,
   • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;
  3. zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnejinstytucjonalnej.