Kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie po raz drugi przyłączył się do ogólnoświatowej Kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”, która niezmiennie co roku odbywa się w dniach 1 – 19 listopada.

W tym roku w ramach Kampanii Ośrodek przy wsparciu psychologów ze Stowarzyszenia Na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „GRONO” zorganizował szkolenie nt. „Przemoc rówieśnicza – jak przeciwdziałać, rozpoznawać symptomy, gdzie szukać pomocy” dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania kampanii prowadzili z dziećmi i młodzieżą oraz ich opiekunami rozmowy edukacyjne dotyczące występowania zjawiska przemocy, jej form i przejawów, a także sposobów reagowania na nią. Ponadto dla podopiecznych pieczy zastępczej Ośrodek ogłosił konkurs plastyczny pt. „Źródłem mojej mocy jest życie bez przemocy”. Uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy uznania i nagrody.

Podejmując powyższe działania chcemy szerzyć ideę Kampanii wśród naszych podopiecznych, a także edukować i uświadamiać ich w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz uwrażliwiać na krzywdę innych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *